Integritetspolicy

1. Introduktion

Knatteplock inser vikten av att skydda dina personuppgifters integritet. Vi har infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du tillhandahåller oss.

2. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det svenska företaget Knatteplock AB, reg. Nr 559365-5664 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Knatteplocks dotterbolag (inklusive joint ventures, franchisetagare och  licenstagare) och utvalda leverantörer kan behandla dina personuppgifter för Knatteplocks räkning och i enlighet med Knatteplocks instruktioner enligt nedan och är därmed personuppgiftsbiträden. Du kan kontakta Knatteplock när som helst, vänligen hitta våra kontaktuppgifter nedan.

Knatteplock AB
Herrhagsvägen 116
116 22 Enskede
Sverige

E-post: info@knatteplock.se

3. Kategorier av uppgifter som behandlas, syfte och rättslig grund för behandling

3.1 Allmänt

Nedan följer en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som vi behandlar, syftet med behandlingen av uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter.  

3.2 Kunddata som behandlas

Kontaktuppgifter

Om du gör ett köp online kommer vi att samla in ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland, födelsedatum, titel (Ms./Mr. eller annan titel) och sociala medier kontouppgifter. All information är inte obligatorisk för att göra ett köp. Vi har markerat obligatorisk information med symbolen (*) på vår hemsida. Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att (i) behandla dina köp/beställningar och eventuella returer, utbyten och klagomål som du kan ha angående ditt köp; och för att (ii) kommunicera med dig angående ditt köp och för att svara på och administrera eventuella frågor eller kommentarer du kan ha angående våra produkter eller tjänster. Den rättsliga grunden är att det är nödvändigt att behandla dina uppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig enligt köpeavtalet. Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för detta ändamål. Vi kan också behandla dina kontaktuppgifter för att hålla dig informerad, via e-post, SMS, brev, telefon och andra sociala medier, om våra speciella evenemang eller kampanjer. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter till våra befintliga kunder. Vi kan använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring i upp till 12 månader efter ditt senaste köp, med förbehåll för din pågående rätt att välja bort. Du har rätt att när som helst avvisa våra marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken för avregistrering som ingår i varje meddelande eller genom att kontakta vår kundtjänst på info@knatteplock.se.

Kreditkortsuppgifter

Om du gör ett köp online och väljer att betala med kreditkort kommer du att tillhandahålla dina kreditkortsuppgifter på vår webbplats för att slutföra ditt köp. Dina kreditkortsuppgifter skyddas med global teckenkryptering. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig enligt köpeavtalet. Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för detta ändamål.

Tidigare inköp och returer

Om du har registrerat dig för ett konto lagrar vi information om (i) dina köp och returer online. Sådan information omfattar produkt, storlek, pris och inköpsdatum. Vi kommer också att lagra information om dina nyligen visade artiklar. Detta gör att du kan hålla reda på dina inköp och returer genom att logga in på ditt personliga konto. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att ge dig tjänsten av ett personligt konto som du efterfrågade när du registrerade dig för kontot. Du kan när som helst välja att avregistrera ditt konto. Vi sparar också information om dina kontaktuppgifter och tidigare köp och returer under 36 månader efter köpet för att kunna administrera returer och/eller klagomål. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att ge våra kunder snabb och effektiv service efter köpet.

Personnummer

Om du väljer att göra din betalning med faktura kan du behöva ange ditt personnummer på vår webbplats. Ditt personnummer kommer att överföras direkt och endast vara tillgängligt för vår betaltjänstleverantör, som kommer att behandla ditt personnummer för att kunna få en kreditrapport och underlätta din betalning. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa korrekt identifiering av våra kunder för fakturaändamål och för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig enligt köpeavtalet. Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för detta ändamål.


3.3 Prenumeration på Nyhetsbrev

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla ditt namn, din e-postadress och ditt land i syfte att skicka ut ett sådant nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna skicka vårt nyhetsbrev till personer som prenumererat på att få sådana nyhetsbrev. Du har rätt att när som helst avregistrera dig på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken för avprenumeration som ingår i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta kundtjänst på info@knatteplock.se. Vi skickar nyhetsbrevet tills du avregistrerar dig till nyhetsbrevstjänsten.

3.4 Kundtjänst

Om du har kontaktat Knatteplock angående ett klagomål, retur eller fråga kommer e-postmeddelandet eller chattkonversationen att lagras så länge det är nödvändigt att administrera ditt ärende, inklusive uppföljning av ärendet inom 12 månader. Beroende på arten av det ärende som du kontaktar oss för kan den rättsliga grunden vara att vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt köpeavtalet eller medlemspolicyn, eller att vi har ett legitimt intresse av att kunna kommunicera med individer som kontaktar vår kundtjänst. 

3.5 Anonymiserade data

Det kan noteras att vi också kan använda anonymiserad data för vår interna marknadsföring och demografiska studier för att analysera, profilera och övervaka kundmönster för att vi ska kunna förbättra våra produkter och tjänster.

3.6 Samtycke och tillbakadragande

Du bekräftar härmed att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy. Där den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke godkänner du Knatteplocks behandling av dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna häri. Om du vill invända mot eller återkalla ditt samtycke till någon av våra behandlingar, vänligen kontakta oss på info@knatteplock.se. Observera dock att ditt tillbakadragande av samtycke inte kommer att påverka vår rätt att behandla dina uppgifter när sådan behandling är nödvändig för att utföra våra avtalsförpliktelser gentemot dig och/ eller i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk eller för att genomdriva våra villkor. Om du återkallar ditt samtycke till någon samtyckesbaserad process kommer vi att upphöra med all sådan behandling.

4. Delar Knatteplock din information med andra?

Knatteplock säljer eller hyr inte ut våra kunders personuppgifter till någon annan enhet.

Vi kan dela dina uppgifter med anslutna företag inklusive joint ventures, franchisetagare och licenstagare. Knatteplock kan också dela dina uppgifter med utvalda leverantörer som utför funktioner för vår räkning som att utföra beställningar och leverans av beställningar, behandla betalningar, utföra marknadsföringstjänster eller datahantering, underhålla vår webbplats, distribuera e-post, skicka ut vårt nyhetsbrev, tillhandahålla kundkommunikation och hantera vår kunddatabas. Vid behov kan de personuppgifter du lämnar till oss behandlas av dessa tredje parter, endast för Knatteplocks räkning och i enlighet med Knatteplocks instruktioner som personuppgiftsbiträden. Vi tillåter inte någon av våra leverantörer att använda dina personuppgifter på annat sätt.

Om Knatteplock och/eller dess dotterbolag är föremål för en faktisk eller potentiell fusion eller förvärv eller liknande transaktion kan vi dela dina uppgifter med potentiella och faktiska köpare och deras finansiella och juridiska rådgivare, under förutsättning att sådana tredje parter åtar sig lämplig konfidentialitet. 

5. Dina rättigheter

I detta avsnitt har vi sammanfattat din registrerade rätt att begära tillgång, portabilitet, rättelse, radering av dina personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandling och din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande info@knatteplock.se. Observera dock att om du vill lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten måste du kontakta myndigheten direkt.

Knatteplock förbehåller sig rätten att behålla och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy i den utsträckning som krävs för att utföra våra avtalsförpliktelser gentemot dig, och i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller för att försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk eller för att genomdriva våra villkor.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter om dig själv behandlas och, i så fall, tillgång till personuppgifter och information om bland annat ändamålet med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter, de kategorier av mottagare som dina uppgifter har varit eller kommer att lämnas ut till och den planerade tidsperiod för vilken personuppgifter kommer att lagras (eller kriterierna för att fastställa detta).

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att fylla i ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter, nämligen i följande händelser:

  • När det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.
  • När vår behandling baseras på ditt samtycke och du har återkallat ditt samtycke, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter.
  • När vår behandling av dina uppgifter baseras på en legitim intresse-rättslig grund och du invänder mot sådan behandling, och det inte finns någon övervägande legitim grund för vår behandling.
  • När du har invänt mot vår behandling av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • När dina personuppgifter har behandlats olagligt.
  • När personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som gäller för oss.
  • När de personuppgifter som samlas in gäller ett barn (under 13 år) i samband med erbjudande via informationssamhällets tjänster.

Rätt till invändning – direktmarknadsföring och profilering
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, inklusive profilering, kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet
Om vår behandling baseras på ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra ett avtal med dig, har du rätt att begära att de uppgifter som du har lämnat till oss ska tillhandahållas dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har också rätt att överföra sådana uppgifter till en annan registeransvarig.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Observera att om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har hemvist eller platsen för den påstådda överträdelsen.

6. Hur avregistrerar jag mig från Knatteplocks nyhetsbrev och e-postmeddelanden?

Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden kan du avsluta prenumerationen enligt vad som anges i den specifika kommunikationen, dvs. genom att använda länken avsluta prenumeration som ingår i alla nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss via info@knatteplock.se.

7. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller på annat sätt behandlades. Enligt avsnitt 3 ovan har vi specificerat lagringstiden, eller kriterierna för att bestämma lagringstiden, för vår behandling av uppgifter i förhållande till de olika ändamål som uppgifterna behandlas. Utöver den lagringstid som anges i avsnitt 3 ovan, vänligen notera även att:

Vi kommer att behålla dina personuppgifter vid behov för att uppfylla tillämpliga rättsliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal. Lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifter ytterligare påverkas inte. 

8. Är det obligatoriskt att lämna personuppgifter?

När du köper våra produkter online informerar vi dig om vilka uppgifter som är obligatoriska genom att markera vissa fält med en symbol (*). Tillhandahållande av obligatoriska uppgifter är nödvändigt för att Knatteplock ska kunna uppfylla vår avtalsförpliktelse gentemot dig, till exempel behandla din beställning.

9. Barns integritet och lagliga köpålder

Knatteplock vill inte samla in personuppgifter från någon under sexton år (16 år). Om du är under arton (18) kräver vi att du informerar och får dina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke innan du köper något eller lämnar några personuppgifter till oss på knatteplock.se. 

10. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Se vår separata policy för cookies.

11. Ändringar

Knatteplock förbehåller sig rätten att ibland göra ändringar i vår integritetspolicy eller praxis. Vi kommer att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats, och därför uppmuntrar vi dig att granska den här sidan då och då.

Sista datum för ändring: januari, 2022.