Knatteplocks uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod ställer krav på våra leverantörer och ger dem riktlinjer för deras verksamhet och hur de ska agera gentemot oss.

Uppförandekoden grundar sig på våra värderingar och på områden som vi anser är extra viktiga för vår bransch.

Knatteplock uppmuntrar alla sina leverantörer att ha sina egna uppförandekoder eller liknande riktlinjer, dock ska innehållet i vår uppförandekod alltid uppfyllas av leverantörerna.

Vem omfattas av Knatteplocks uppförandekod för leverantörer?

Denna uppförandekod gäller för alla organisationer som förser Knatteplock med produkter eller tjänster. Alla våra leverantörer får tillgång till vår uppförandekod och får godkänna den innan vi startar vår affärsrelation med leverantören.

Våra värderingar

Knatteplock förväntar sig att leverantörer lever upp till våra värderingar då de spelar en viktig roll i vår verksamhet.

 -> Öppenhet

Vi värnar om att vara öppna och ärliga gentemot oss själva och andra. Vi strävar alltid efter att vara transparenta med det vi gör.

->Prestigelöshet

Vi är inte rädda för att tänka om eller släppa saker som inte går som vi vill. Inget är viktigare än vår vision och vi jobbar alltid som ett team. 

->Innovation

Vi strävar efter att vara så nytänkande som möjligt i det vi gör. Vi vill inte fastna i gamla mönster utan vi vill hitta nya vägar och lösningar som hjälper oss att nå vår vision.

Affärsetik

Vi lägger stor vikt vid att våra affärer ska vara etiska och trygga för alla parter i en affärsuppgörelse.

Leverantörer ska följa de lagar, regler och förordningar som gäller där de är verksamma eller där de erbjuder tjänster till oss. Vi har en nolltolerans mot mutor och korruption. Leverantörer ska inte heller medverka till intressekonflikter eller lämna ut känslig information om Knatteplock till andra.

Mänskliga rättigheter

Vi på Knatteplock stödjer och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Vi värdesätter också mångfald och jämställdhet.

Leverantörer ska säkra lika möjligheter för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Vi accepterar inte kränkande beteende eller arbetsplatser som mobbar, hotar eller på andra sätt är våldsamma.

Vi har nolltolerans mot barnarbete och tvångsarbete. 

Hälsa och säkerhet i arbetet

Att ha en trygg och säker arbetsplats är väldigt viktigt för oss, både i vår egen verksamhet och hos våra leverantörer.

Leverantörer ska proaktivt jobba med risker för att skapa en trygg arbetsmiljö där risker för arbetsskador och sjukdomar minskas. De ska följa rådande lagar när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Personal ska få rätt utrustning för att kunna utföra ett säkert jobb.

Miljöansvar

Vi på Knatteplock vill jobba med leverantörer som själva proaktivt strävar efter en miljömässigt hållbar verksamhet och värdekedja.

Leverantörer ska säkra att resurser används på ett effektivt sätt. De ska också minimera användning av miljöskadliga ämnen och proaktivt jobba med sin miljöpåverkan. Vi välkomnar alltid tips från våra leverantörer för att skapa en mer positiv påverkan på miljön.

Om du har frågor eller vill ha mer information om Knattteplocks uppförandekod, maila info@knatteplock.se.